Plate 5

Cheromettia sumatrensis Nagodopsis parvimargo
(holotype)
Narosa rosipuncta Cania striola
Cheromettia sumatrensis Nagodopsis albipuncta
(holotype)
Narosa lawaii
(holotype)
Cania minuta
(paratype)
Althonarosa cretacea
(holotype)
Narosa nagani
(holotype)
Demonarosa mediodorsata
Althonarosa dentijuxta
(paratype)
Narosa silati (holotype) Cania minuta(paratype)
Demonarosa ochrirubra
(holotype)
Narosa concinna Narosa harmani
(holotype)
Cania bandura
Demonarosa diagonalis Narosa concinna Atosia doenia Cania bandura
Altha nivea Narosa velutina Atosia spicata
(holotype)
Cania guichardi
(holotype)
Altha kerangatis
(holotype)
Flavonarosa holoxanthia
(Khasis)
Atosia trusmadia
(holotype)
Cania styx
Altha kerangatis Saccurosa calcicola
(holotype)
Atosia rochei
(holotype)
Cania styx
(holotype)
Altha adala
(Bali)
Heringarosa cretacea
(holotype)
Heringarosa trifurca
(holotype)
Mambarilla roseata
(paratype)
| Plate 1 | Plate 2 | Plate 3 | Plate 4 | Plate 5 | Plate 6 | Plate 7 | Plate 8 | Plate 9 |Copyright Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.