Plate 2

Zeuzera lineata Zeuzera caudata rhabdota
Zeuzera conferta Zeuzera conferta
Zeuzera coffeae(Singapore) Zeuzera coffeae
Zeuzera indica Zeuzera borneana
Xyleutes euphyes  Xyleutes maculatus
Xyleutes maculatus Xyleutes dictyographa
| Plate 1 | Plate 2 | Plate 3 | Plate 4 | Plate 5 | Plate 6 | Plate 7 | Plate 8 | Plate 9 |Copyright Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.