Plate 6

Pantydia metaspila
(Philippines)
Erygia spissa Papuacola gemina
"Pantydia" metaphaea Erygia precedens Papuacola gemina
Calesia transvestita
(holotype; in FRC, Sepilok)
Erygia antecedens
(Singapore)
Papuacola costalis
Tinolius sundensis
(Bali)
Amphigonia motisigna Papuacola albisigillata
Bamra albicola Amphigonia hepatizans Sympis rufibasis
Bamra albicola Sarobacala albopunctata Mesosciera orientalis
 
Erygia apicalis Cryptastria fuscomarginata
Hypopyra pudens  
Hypopyra pallidigera
(paratype)
Hypopyra ossigeroides
(paratype)
Hypopyra lactipex Hexamitoptera lawinda
| Plate 1 | Plate 2 | Plate 3 | Plate 4 | Plate 5 | Plate 6 | Plate 7 | Plate 8 | Plate 9
| Plate 10 | Plate 11 | Plate 12 | Plate 13 | Plate 14 | Plate 15 | Plate 16 | Plate 17 |
| Plate 18 | Plate 19 | Plate 20 | Plate 21 | Plate 22 | Plate 23 | Plate 24 |
| Plate 25 | Plate 26 | Plate 27 | Plate 28 |


Copyright Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.