TRIBE SCOPULINI
View Image Gallery of Tribe Scopulini

Ignobilia urnaria Zythos turbata
Zythos avellanea (Peninsular Malaysia) Zythos strigata
Zythos obliterata Antitrygodes divisaria
Problepsis plenorbis Problepsis apollinaria
Problepsis borneamagna (paratype) Problepsis delphiaria

(x 1.16)
Problepsis achlyobathra Scopula inficita

(x 1.16)

(x 1.16)
Scopula actuaria Scopula usticinctaria

(x 1.16)

(x 1.16)
Scopula mecysma Scopula opicata

(x 1.16)

(x 1.16)
Scopula adeptaria Scopula insolata
(paratype of aequibrachiata)

(x 1.16)

(x 1.16)
Scopula flavinsolata (paratype) Scopula annularia


(x 1.16)


(x 1.16)
Scopula planidisca Scopula pulchellata

(x 1.16)


(x 1.16)

Scopula parodites Scopula parodites

(x 1.16)

(x 1.16)
Scopula pithogona Scopula brookesae (paratype)

(x 1.16)

(x 1.16)
Scopula sp. ?albiflava Scopula coangulata

(x 1.16)

(x 1.16)
Scopula voluptaria Scopula pauperata


(x 1.16)


(x 1.16)

Scopula pauperata Scopula pauperata

(x 1.16)

(x 1.16)
Scopula leucopis Scopula quadratisparsa (paratype)

(x 1.16)


(x 1.16)

Scopula vacuata Scopula vacuata

(x 1.16)

(x 1.16)
Scopula subdecorata Scopula hyphenophora

(x 1.16)

(x 1.16)
Scopula succrassula Scopula sp. ?sybillaria

(x 1.16)

(x 1.16)
Scopula melinau (holotype) Scopula nesciaroides (holotype)

(x 1.16)

(x 1.16)
Scopula asymmetrica (holotype) Scopula phallarcuata (holotype)

(x 1.16)

(x 1.16)
Scopula deflavarioides (paratype) Scopula 18361

(x 1.16)

(x 1.16)
Scopula 9015 Scopula 9012


Copyright © Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.