SUBFAMILY NOCTUINAE
View Image Gallery of Subfamily Noctuinae

Agrotis ipsilon Agrotis kinabaluensis (paratype)

Agrotis kinabaluensis (paratype) Ochropleura costalis
Xestia isolata (paratype) Diarsia flavostigma
Diarsia nigrosigna Diarsia stictica

Diarsia stictica Diarsia borneochracea  (paratype)

Diarsia serrata (holotype) Diarsia banksi (paratype)
Diarsia barlowi (paratype) Diarsia barlowi (paratype)


Copyright Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.