Plate 3

Ourapteryx podaliriata Aplochlora vivilaca Ourapteryx claretta
Ourapteryx incaudata Scardamia iographa Abraxas intervacuata
Abraxas invasata Plutodes cyclaria Ourapteryx picticaudata
Plutodes evaginata
(paratype)
Plutodes argentilauta Plutodes malaysiana
Plutodes flavescens Plutodes unidentata
(paratype)
Plutodes 13824
Pareumelea eugeniata Microplutodes hilaropa

Xeropteryx  columbicola

Stalagmia guttaria Abraxas subhyalinata Pareumelea hortensiata

Thinopteryx nebulosa

Thinopteryx crocopterata

| Plate 1 | Plate 2 | Plate 3 | Plate 4 | Plate 5 | Plate 6 | Plate 7 | Plate 8 | Plate 9 | Plate 10 |
| Plate 11 | Plate 12 | Plate 13 | Plate 14 | Plate 15 | Plate 16 | Plate 17 | Plate 18 | Plate 19 |


Copyright Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.