Plate 12

Amblychia cavimargo Amblychia cavimargo
Amblychia hymenaria Biston pustulata
Amblychia praeumbrata Biston insularis
Biston inouei (holotype) Amblychia praeumbrata
Amblychia hymenaria
| Plate 1 | Plate 2 | Plate 3 | Plate 4 | Plate 5 | Plate 6 | Plate 7 | Plate 8 | Plate 9 | Plate 10 |
| Plate 11 | Plate 12 | Plate 13 | Plate 14 | Plate 15 | Plate 16 | Plate 17 | Plate 18 | Plate 19 |


Copyright Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.