TRIBE EUTOEINI
View Image Gallery of Tribe Eutoeini

Calletaera subexpressa Calletaera subexpressa

Calletaera schistacea Calletaera foveata (holotype)
Calletaera postvittata (Java) Calletaera subgravata
Calletaera jotaria Probithia exclusa
  
Probithia imprimata Eutoea heteroneurata

Eutoea heteroneurata Zeheba lucidata
Zeheba aureatoides (paratype) Luxiaria phyllosaria

Luxiaria submonstrata Luxiaria submonstrata

Luxiaria acutaria (typical) Luxiaria acutaria (form)

Luxiaria subrasata Luxiaria subrasata
Luxiaria amasa Luxiaria mitorrhaphes

Luxiaria mitorrhaphes Luxiaria emphatica

Luxiaria emphatica Luxiaria tephrosaria
Luxiaria hyalodela Luxiaria hyalodela
Luxiaria prouti Luxiaria fictaria
Luxiaria muluensis (paratype)


Copyright © Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.