NEW TAXA

Tribal
Thinopterygini
Eutoeini
Cassymini

Generic
Loxomiza
Microplutodes
Sundascelia
Cassephyra
Serratophyga
Zanclomenophra
Coremecis
Thoyowpongia
Bornealcis
Chrysoblephara
Satoblephara
Nigriblephara
Boarmacaria
Fritillerinnys
Pseudocassyma

Specific and subspecific
Genusa dohertyi
Achrosis longifurca
Achrosis kerangatis
Achrosis calcicola
Achrosis classeyi
Achrosis transviridis
Achrosis recitata
Heterolocha polymorphoides
Loxomiza herberti
Loxotephria bornea
Garaeus conspicienda
Fascellina viridicosta
Fascellina pulchracoda
Fascellina quadrata
Tasta montana
Tasta elliptica
Tasta chalybeatoides
Tasta reflexoides
Tasta acornutata
Hypulia eleuthera
Hypulia convoluta
Yashmakia loxozyga
Yashmakia bigrisea
Parasynegia sundastriaria
Parasynegia fortilineata
Synegia dentifascia
Platycerota vitticostoides
Eurytaphria melinau
Plutodes evaginata
Astygisa stueningi
Astygisa waterstradti
Peratostega punctapex
Heterostegane tritocampsis classeyi
Heterostegane urbica guichardi
Peratophyga beta
Peratophyga alluvialis
Peratophyga hypsidesma
Zamarada ucatoides
Calletaera foveata
Zeheba aureatoides
Luxiaria muluensis
Godonela bornusaria
Hyposidra altiviolescens
Hyposidra altiviolescens apicipuncta
Hyposidra rufosarcuata
Exeliopsis macrouncus
Exeliopsis discipuncta
Exeliopsis postfasciata
Dasyboarmia pilosissima
Racotis quadripunctata
Xerodes pilosa
Acrodontis insularis
Chorodna pseudobolima
Chorodna scurobolima
Amblychia sommereri
Thoyowpongia nigrodiscus
Biston inouei
Cusiala boarmoides acutijuxta
Ruttellerona pseudocessaria
Ophthalmitis variegata
Ophthalmitis viridior
Ophthalmitis cordularioides
Ophthalmitis satoi
Ophthalmitis basiscripta
Psilalcis conceptaria
Psilalcis calcicola
Abaciscus lutosus
Abaciscus shaneae
Abaciscus atmala flavida
Myrioblephara simplaria cucullata
Myrioblephara bifida
Myrioblephara pallibasis
Ectropidia altiprimata
Ectropidia harmani
Ectropidia quasilepidaria
Diplurodes kerangatis
Diplurodes semicircularis
Diplurodes triangulata
Diplurodes sinecoremata
Satoblephara faircloughi
Nigriblephara radula
Nigriblephara cheyi
Monocerotesa proximesta
Monocerotesa locoscripta
Sysstema pauxilloides
Boarmacaria herbuloti
Pseudocassyma sundagraphoides
Pseudocassyma retaka


Copyright Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.